Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju (''Službene novine Federacije BiH'', br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije
BiH'', br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3- 414-8/17 od 05.12.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinskopravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine,
donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinskopravnih poslova Općine Čapljina, broj: 06-33- 5469/16-102-2 od 12.10.2017. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 5/2 zv. ''Izasjek'', u naravi šuma III klase površine 7.136 m², upisana u posjedovni list 137 k.o. Stanojevići kao posjed Sabljić (Saliha) Omer iz
Lokava, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1/3 zv. ''Izasjek'', u naravi šuma površine 7.136 m², upisana u zk. uložak 146 k.o. Stanojevići kao
suvlasništvo Crnalić (ž. Omera) Hatidža rođ. Rahimić sa dijelom 1/8 i dr.,
- k.č. br. 6/2 zv. ''Izasjek'', u naravi pašnjak II klase površine 1.022 m², upisana u posjedovni list 137 k.o. Stanojevići kao posjed Sabljić (Saliha) Omer iz
Lokava, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1/5 zv. ''Izasjek'', u naravi pašnjak površine 1.022 m², upisana u zk. uložak 146 k.o. Stanojevići kao
suvlasništvo Crnalić (ž. Omera) Hatidža rođ. Rahimić sa dijelom 1/8 i dr.,
- k.č. br. 7 zv. ''Izasjek'', u naravi šuma II klase površine 385 m², upisana u posjedovni list 137 k.o. Stanojevići kao posjed Sabljić (Saliha) Omer iz Lokava, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1/4 zv. ''Izasjek'', u naravi šuma površine 385 m2, upisana u zk. uložak 146 k.o. Stanojevići kao suvlasništvo Crnalić (ž. Omera) Hatidža rođ. Rahimić sa dijelom 1/8 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo: Sabljić (Omera) Alija iz Lokava sa dijelom 1/3, Sabljić (Omera) Hadže iz Lokava sa dijelom 1/3, Ćupina (Ševke) Samira iz Vranjevića - Mostar sa dijelom 1/9, Ćupina (Ševke) Nermina iz Vranjevića - Mostar sa dijelom 1/9 i Ćupina (Ševke) Hasan iz Vranjevića - Mostar sa dijelom 1/9.
2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
''Službenim novinama Federacije BiH''

 

Broj 03-31- 1419/2017
11. siječnja/januara 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.