Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA UČEŠĆE U

IZRADI DEFINISANJA ZAHTJEVA, PRIJEDLOGA I

PRIORITETA SEKTORSKOG PLANSKOG

DOKUMENTA "PRAVDA I OSNOVNA LJUDSKA

PRAVA" U OKVIRU AKTIVNOSTI IPA

PROGRAMIRANJA ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Imenuju se Esma Palić, stručna savjetnica za zaštitu osoba s invaliditetom u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u izradi definisanja zahtjeva, prijedloga i prioriteta Sektorskog planskog dokumenta "Pravda i osnovna ljudska prava" u okviru aktivnosti IPA programiranja za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 864/2018

05. jula 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.