Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o. zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 148. sjednici, održanoj 28.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17), u točki I podtočka 7. mijenja se i glasi:

"7.    Fila Raguž, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar".

 

 

II

 

 

Mandat imenovane iz točke I ovog rješenja traje do isteka razdoblja na koji su imenovani predsjednik i članovi Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Rješenjem iz točke I ovog rješenja.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 840/2018

28. lipnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.