Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 148. sjednici, održanoj 28.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17), u tački 1. podtačka 7. mijenja se i glasi:

"7.     Fila Raguž, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar".

 

 

II

 

 

Mandat imenovane iz tačke I ovog rješenja traje do isteka perioda na koji su imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Rješenjem iz tačke I ovog rješenja.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 840/2018

28. juna 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.