Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 07.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU INTERRESORNE I

INTERSEKTORSKE RADNE SKUPINE ZA IZRADU

NOVOG STRATEŠKOG PLANA ZA UNAPREĐENJE

RANOG RASTA I RAZVOJA DJECE U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se interresorna i intersektorska Radna skupina za izradu novog strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna skupina), u sastavu:

1.     Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

2.     Adela Kulukčija, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

3.     Goran Milić, Federalno ministarstvo zdravstva

4.     Dženita Hukić, Federalno ministarstvo zdravstva

5.     Adnana Maksumić-Dizdarević, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

6.     Aida Filipović-Hadžiomeragić, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

7.     Miroslav Jurešić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

8.     Emina Zuko, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

9.     Esma Palić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

10.   Suvada Đurđević, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

 

 

II

 

 

Zadatak Radne skupine je da izradi novi strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Troškove rada Radne skupine snosit će odgovorne institucije, svaka za svog predstavnika.

 

 

IV

 

 

Administrativno-tehničku potporu u radu Radne skupine pružat će UNICEF Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 784/2018

07. lipnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.