Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 07.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA V BROJ 1534/2015

(IMENOVANJE PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE

BiH U KOMISIJU ZA TUMAČENJE I PRAĆENJE

PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA

SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U

FEDERACIJI BiH

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine V broj 1534/2015 od 12.11.2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/15), u tački I, podtačka 2. mijenja se i glasi:

"2.    Amila Gajević, stručni savjetnik u Sektoru za rad i zapošljavanje u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike."

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 757/2018

07. juna 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.