Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2706 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 145. sjednici, održanoj 01.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANA PROJEKTNOG ODBORA

UNDP PROJEKTA "OPORAVAK OD POPLAVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"

 

 

I

 

 

U Projektni odbor UNDP Projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine" u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se Josip Martić, federalni ministar prostornog uređenja.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 729/2018

01. juna 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.