Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. sjednici, održanoj 01.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Aida Pilav, razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na lični zahtjev, sa danom 27.04.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 728/2018

01.juna 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.