Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA ODGOVOR NA
RAČUNARSKE INCIDENTE (CERT-COMPUTER
EMERGENCY RESPOND TEAM) ZA INSTITUCIJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Radnu grupu za odgovor na računarske incidente (CERT Computer Emergency Response Team) za institucije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna grupa (CERT) imenuju se:
1.     Edina Vuk, ispred Federalnog ministarstva unutraš­njih poslova/Federalne uprave policije, predsjednik,
2.     Ervin Hodžić, ispred Federalnog ministarstva unutraš­njih poslova/Federalne uprave policije, član,
3.     Saša Petrović, ispred Federalnog ministarstva unutraš­njih poslova/Federalne uprave policije, član,
4.     Kenan Osmanagić, ispred Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, član,
5.     Mensura Hasifić, ispred Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član,
6.     Alan Ćatić, vanjski ekspert, član.

 

II

 

Institucije Federacije Bosne i Hercegovine u smislu ovog rješenja su federalni organi uprave, federalne upravne organi­zacije i stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadaci Radne grupe (CERT-a) za odgovor na računarske incidente su:
a)     aktivnosti koje se odnose na koordinaciju prevencije i zaštite od sigurnosnih rizika u informaciono- komunikacionim sistemima uinstitucijama Federacije Bosne i Hercegovine,
b)     prikupljanje i razmjenjivanje informacija o rizicima za sigurnost informaciono-komunikacionih sistema, kao i događajima koji ugrožavaju sigurnost informaciono-komunikacionih sistema i u vezi s tim obavještava, upozorava i savjetuje lica koja upravljaju informaciono-komunikacionim sistemima u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine,
c)     praćenje stanja o računarskim incidentima u institu­cijama Federacije Bosne i Hercegovine,
d)     reagovanje po prijavljenim ili na drugi način otkrivenim incidentima, a u smislu pružanja pomoći i savjeta na osnovu raspoloživih informacija licima zaduženim za sigurnost informaciono-komunika­cionih sistema u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine koji su pogođeni incidentom i preduzima druge potrebne mjere na osnovu dobijenih saznanja,
e)     podizanje svijesti kod uposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine o značaju informacione sigurnosti, o rizicima i mjerama zaštite, uključujući sprovođenje kampanja u cilju podizanja te svijesti,
f)     priprema i dostavljanje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje mjera i odluka radi unapređenja sigurnosti infomaciono-komunikacionih sistema u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine.
U zadatke Radne grupe (CERT-a) ne spada:
a)     odgovornost za sigurnost informaciono-komunika­cionih sistema institucija Federacije Bosne i Hercego­vine,
b)     arbitraža u sporovima u vezi sa računarskim incidentima u kojima učestvuju institucije Federacije Bosne i Hercegovine,
c)     odgovornost za utvrđivanje krivice i pokretanje krivičnih postupaka u vezi sigurnosti informaciono-komunikacioaih sistema institucija Federacije Bosne i Hercegovine.
Radna grupa će zadatke iz stava (1) ove tačke obavljati, bez naknade, do prilagođivanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija reorganizacijom radnih mjesta potrebnih za uspostavljanje CERT tijela u okviru Sektora elektronskih komunikacija i pošta.

 

IV

 

U cilju realizacije zadataka iz tačke III stav (1) ovog rješenja., obavezuju se institucije Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke II ovog rješenja, da sarađuju sa Radnom-grupom (CERT-om), te da istoj pruže podršku u njenom radu,

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 30/2018
11. januara/siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.