Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU RAVNATELJA
FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Za ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje se privremeno, na period od tri (3) mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, imenuje Zijad Kmjić.

 

II

 

Mandat imenovanog počinje teći od 27.01.2018. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 11/2018
11. siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.