Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. sjednici, održanoj 01.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG

ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u sastavu:

1.     Eugen Čubela, predsjednik,

2.     Senada Milanović, član,

3.     Sabahudin Ibrahimagić, član,

4.     Edina Subašić, član,

5.     Mirko Mihaljević, član,

6.     David Grbavac, član,

7.     Merima Hajdarević, član,

8.     Sabina Tuzović, član,

9.     Omer Omerefendić, član.

 

 

II

 

 

Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se na razdoblje od dvije godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenja stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 726/2018

03. lipnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.