Na osnovu člana 19. stav (3). Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 5. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federcije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. sjednici, održanoj 01.06.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA

FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Federal­nog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, imenovani rješenjima o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje V broj (074/2015 od 27.08.2015. godine, V broj 1705/2015 od 10.12.2015. godine, V broj 1288/2016 od 16.06.2016. godine i V broj 674/2017 od 11.05.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/15, 97/15, 48/16 i 37/17), zbog isteka mandata i to:

1.      Eugen Ćubela, predsjednik

2.      Mile Lasić, član

3.      Sabahudin Ibrahimagić, član

4.      Ivo Vincetić, član

5.      Merima Hajdarević, član

6.      Mirsad Kaljiković, član

7.      Mirko Mihaljević, član

8.      Goran Valka, član .  

9.      Omer Omerefendić, član

10.    Senada Milanović, član i

11.    Edina Subašić, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 725/2018

01. juna 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.