Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-2224-12/15 od 20.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-414/15-85-4 od 31.07.2017. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 1336/2 zv. "Velebine njive", u naravi šuma V klase površine 6.424 m2, upisana u posjedovni list 8 k.o. Dretelj kao posjed Blažević (Joze) Ivica iz Zagreba, R. Hrvatska, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 561/4 zv. "Ograda pod Gredom", u naravi pašnjak površine 6.424 m2, upisana u zk. uložak 392 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Vidić (Ante) Nikola sa dijelom 1/12, Blažević (Joze) Ivica sa dijelom 1/240 i dr.,

- k.č. br. 1336/4 zv. "Velebine njive", u naravi šuma V klase površine 2.770 m2, upisana u posjedovni list 8 k.o. Dretelj kao posjed Blažević (Joze) Ivica iz Zagreba, R. Hrvatska, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 561/6 zv. "Ograda pod Gredom", u naravi pašnjak površine 2.770 m2, upisana u zk. uložak 392 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Vidić (Ante) Nikola sa dijelom 1/12, Blažević (Joze) Ivica sa dijelom 1/240 i dr.,

- k.č. br. 1336/5 zv. "Velebine njive", u naravi šuma V klase površine 216 m2, upisana u posjedovni list 8 k.o. Dretelj kao posjed Blažević (Joze) Ivica iz Zagreba, R. Hrvatska, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 561/5 zv. "Ograda pod Gredom", u naravi pašnjak površine 216 m2, upisana u zk. uložak 392 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Vidić (Ante) Nikola sa dijelom 1/12, Blažević (Joze) Ivica sa dijelom 1/240 i dr.,

- k.č. br. 1336/6 zv. "Velebine njive", u naravi šuma V klase površine 184 m2, upisana u posjedovni list 8 k.o. Dretelj kao posjed Blažević (Joze) Ivica iz Zagreba, R. Hrvatska, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 561/7 zv. "Ograda pod Gredom", u naravi pašnjak površine 184 m2, upisana u zk. uložak 392 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Vidić (Ante) Nikola sa dijelom 1/12, Blažević (Joze) Ivica sa dijelom 1/240 i dr.,

- k.č. br. 1349/2 zv. "Velebine njive", u naravi livada IV klase površine 2 m2, upisana u posjedovni list 8 k.o. Dretelj kao posjed Blažević (Joze) Ivica iz Zagreba, R. Hrvatska, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 558/3 zv. "Velebine Njive", u naravi vinograd površine 2 m2, upisana u zk. uložak 277 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Blažević (s. Vidaka) Mirko sa dijelom 1/3, Blažević (Joze) Ivica sa dijelom 31/360 i dr.,

- k.č. br. 1349/3 zv. "Velebine njive", u naravi livada IV klase površine 7 m2, upisana u posjedovni list 8 k.o. Dretelj kao posjed Blažević (Joze) Ivica iz Zagreba, R. Hrvatska, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 558/4 zv. "Velebine Njive", u naravi vinograd površine 7 m2, upisana u zk. uložak 277 k.o. Dretelj kao suvlasništvo Blažević (s. Vidaka) Mirko sa dijelom 1/3, Blažević (Joze) Ivica sa dijelom 31/360 i dr.,

a sve parcele stvarno vlasništvo Blažević (Joze) Ivica iz Sesveta, R. Hrvatska sa dijelom 1/1.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-514/2018

24. svibnja/maja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.