Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4155-20/17 od 16.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UPI-05/2-33-4428/17-16 od 21.02.2018. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 317/12 (nova k.č. br. 1697/3) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/7 (1697/2), površine 509 m², upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni

list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/13 (nova k.č. br. 1697/4) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/7 (1697/2), površine 1.915 m², upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/14 (nova k.č. br. 1698) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/7 (1698), površine 1.567 m2, upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/15 (nova k.č. br. 1699/3) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/7 (1699/1), površine 1.145 m2, upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/17 (nova k.č. br. 1699/4) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/7 (1699/2), površine 689 m2, upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/20 (nova k.č. br. 1707/4) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/5 (1707/1), površine 1.353 m², upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/21 (nova k.č. br. 1707/3) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/5 (1707/2), površine 449 m2, upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/22 (nova k.č. br. 1707/2) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/5 (1707/2), površine 64 m2, upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1. kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1,

- k.č. br. 317/16 (nova k.č. br. 1699/1) nastala cijepanjem od k.č. br. 317/7 (1699/1), površine 102 m , upisana u zk. uložak 140 k.o. Pijesci, posjedovni list 53 k.o. Pijesci, Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1, kao posjednik upisan Maksumić Selim Saja r. Selimić, a stvarno vlasništvo i posjed Maksumić (Ibre) Selim sa dijelom 1/1.

2      Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Odjel za finansije i nekretnine Grada Mostara osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-504-1/2018

24. svibnja/maja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.