Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.0. Mostar, broj 02-02.1.3-3747-16/15 od 18.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-414/15-201 od 10.03.2016. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 2480/2 zv. "Pečuša", u naravi šuma IV klase površine 27 m2, upisana u posjedovni list 251 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šabanović (Kalila) Ćamil iz

Ševaš Njiva sa dijelom  1/2  i  Sabanović (Halila) Kadrija iz Ševaš Njiva sa dijelom 1/2, što. po starom premjeru odgovara k.č. br. 518/29 zv. "Pećuša", u

naravi šuma površine 27 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,

- k.č. br. 2480/1 zv. "Pečuša", u naravi šuma IV klase površine 98 m2, upisana u posjedovni list 251 k.o. Bivolje Brdo kao posjed Šabanović (Kalifa) Ćamil iz

Sevaš Njiva sa dijelom 1/2 i Šabanović (Halila) Kadrija iz Ševaš Njiva sa dijelom 1/2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 518/41 zv. "Kuk, Ogradine i Okrajčine", površine 98 m2, upisana u zk. uložak 3 k.o. Bivolje Brdo kao državno vlasništvo,

a  obje parcele stvarno vlasništvo: šabanović (Halila) Ćamil iz Ševaš Njiva sa dijelom 1/2, Šabanović (Kadrije) Safet iz Ševaš Njiva sa dijelom 1/8, Šabanović (Kadrije) Nusret iz Mostara sa dijelom 1/8, Šabanović (Kadrije) Ševko iz Mostara sa dijelom 1/8 i Šabanović (Kadrije) Ismet iz Dulmena, SR Njemačka, sa dijelom 1/8.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-501/2018

24. svibnja/maja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.