Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 4. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te članka 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 143. sjednici, održanoj 18.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU JEDNOG ČLANA

NADZORNOG ODBORA J,P. "FILMSKI CENTAR

SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

Za člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., privremeno se imenuje:

l.     Armin Omerović, član.

 

 

II

 

 

Privremeni član Nadzornog odbora iz točke I ovog rješenja imenuje se na period do 90 dana i to do okončanja postupka kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te odredbama Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17).

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 642/2018

18. svibnja 2018. godine.

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.