Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 143. sjednici, održanoj 18.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

Razrješava se član Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", Srđan Vuletić, koji je imenovan Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 682/2017 od 11.05.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/17), na lični zahtjev.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 641/2018

18. svibnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.