Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH do.o. Mostar, broj 02-02.1.3-451-7/17 od 30.03.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 09.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, broj 06-33-5469/16-95-2 od 30.03.2017. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 157 zv. "Lehovina", u naravi šuma II klase površine 12.154 m2, upisana u posjedovni list 89 k.o. Stanojevići kao posjed Pjaca (Maksima) Zdravko iz Lokava, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 112/12 zv. "Lehovina", u naravi šuma površine 12.154 m2, upisana u zk. uložak 144 k.o. Stanojevići kao suvlasništvo Pjaca (pok. Šćepana) Mitar sa dijelom 1/4 i dr., a stvarno vlasništvo Pjaca (Zdravko) Željko iz Lokava sa dijelom 1/4, Corluka (Zdravko) Draženka iz Trebinja sa dijelom 1/4, Buha (Zdravko) Željka iz Trebinja sa dijelom 1/4 i Perišić (Zdravko) Slava iz Sjedinjenih Američkih Država sa dijelom 1/4.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-408-4/2018

09. svibnja/maja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.