Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. .Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje se privremeno, na period od tri (3) mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenuje Zijad Krnjić.

 

II

 

Mandat imenovanog počinje teći od 27.01.2018. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 11/2018
11. januara 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.