Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 11. stavak (5) Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA FEDERALNOG
ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE

 

I

 

Zijad Krnjić, ravnatelj Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, imenovan Rješenjem o imenovanju ravna­telja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/14), razrješava, se dužnosti zaključno sa danom 26.01.2018. godine, zbog isteka
mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 10/2018
11. siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.