Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-472-15/17 od 30.03.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 09.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-5469/16-81-2 od 12.06.2017. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 95/6 zv. "Krvivodo", u naravi šuma III klase površine 2.751 m2, upisana u posjedovni list 133 k.o. Lokve kao posjed Rahić (Muje) Ahmet iz Lokava, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 726/54 zv. "Lovaca", u naravi pašnjak površine 2.751 m2, upisana u zk. uložak 10 k.o. Lokve kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Rahić (Ahmeta) Ale iz Lokava sa dijelom 1/4, Rahić (Huse) Đulsa iz Sarajeva sa dijelom 1/4, Sabljić r. Rahić (Ahmeta) Šamija iz Lokava sa dijelom 1/4 i Šoljić r. Rahić (Ahmeta) Semsa iz Mostara sa dijelom 1/4.

2.     Prije predaje posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-408-1/2018

09. svibnja/maja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.