Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-480-15/17 od 30.03.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 09.05.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-5469/16-92-2 od 12.06.2017. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 95/7 zv. "Krivodo", u naravi šuma III klase površine 606 m2, upisana u posjedovni list 265 k.o. Lokve kao posjed Rahić (Muje) Ragib iz Lokava, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 726/55 zv. "Lovaca", u naravi pašnjak površine 606 m2, upisana u zk. uložak 10 k.o. Lokve kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Rahić (Ragiba) Edin iz Lokava sa dijelom 1/1.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina "Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-408/2018

09. svibnja/maja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.