Na osnovu člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-674-25/16 od 26.03.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 26.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 03/12-31-3268/12-355 od 30.11.2017. godine, i to na parceli:

- k.č. n.p. br. 1555/3 zv. "Blatuša", u naravi kuća, zgrada i dvorište površine 595 m2 sa stambenim objektom dimenzija 10,90x8,60 m, ljetnom kuhinjom dimenzija 11,80x3,20 m i garažom dimenzija 5,30 x 5,20 m, upisana u posjedovni list 175 k.o. D. Gračanica na ime Alispahić r. Džidić (Mehmeda) Indira sa dijelom 1/6 i dr., kojoj po starom premjeru odgovaraju parcele: k.č. s.p. br. 283/14 istog naziva, kulture (kuća i zgrada, dvorište) i klase, u površini od 467 m2, upisana u zk.uložak 1584 k.o. Gračanica kao zemljišnoknjižno vlasništvo Džidić (Mehmeda) Muhameda sa dijelom 5/9 i dr., k.č. s.p. br. 283/10 istog naziva, kulture (kuća i zgrada, dvorište) i klase, u površini od 78 m2, upisana u zk.uložak 1584 k.o. Gračanica kao zemljišnoknjižno vlasništvo Džidić (Mehmeda) Muhameda sa dijelom 5/9 i dr., te k.č. s.p. br. 283/11 istog naziva, kulture (dvorište) i klase, u površini od 50 m2, upisana u zk.uložak 1584 k.o. Gračanica kao zemljišnoknjižno vlasništvo Džidić (Mehmeda) Muhameda sa dijelom 5/9 i dr., a stvarno vlasništvo Džidić (Mehmeda) Muhamed iz Zenice sa dijelom 5/9, Bajramović r. Džidić (Mehmeda) Indira iz Zenice sa dijelom 1/18, Hasić (Mehmeda) Samia iz Zenice sa dijelom 1/18, Habibija (Mehmeda) Sedina iz Sarajeva sa dijelom 1/18, Bešić (Mehmeda) Ajša iz Zenice sa dijelom 1/18, Džidić (Mehmeda) Akif iz Zenice sa dijelom 1/18, Džidić (Mehmeda) Senada iz Zenice sa dijelom 1/18, Džidić (Mehmeda) Esad iz Švicarske sa dijelom 1/18 i Džidić (Mehmeda) Mirsad iz Švicarske sa dijelom 1/18.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-370/2018

26. aprila/travnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.