Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 26.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuju:

1.     Samira Demirović, predsjednik

2.     Adnan Hadžimuratović, član

3.     Anita Lukenda, član.

 

 

II

 

 

Zadaci privremenog Upravnog odbora su priprema akata potrebnih za upis te upis Fondacije u Registar fondacija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Privremeni predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na razdoblje od 90 dana, odnosno do okončanja natječajne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 531/2018

26. travnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.