Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 25. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 26.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE DVA ČLANA

UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA

SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina, predlažu se sljedeći kandidati:

- Ahmić Ahmed i

- Bečić Ramiz.

 

 

II

 

 

Prijedlog za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I ovog rješenja, glasanjem prihvata ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 494/2018

26. aprila 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.