Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. žurnoj sjednici, održanoj 12.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA

PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU STRATEŠKE

STUDIJE O PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ U SVEZI

NASTAVKA ISTRAŽIVANJA NAFTE I PLINA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za Projektni zadatak za izradu Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš u svezi nastavka istraživanja nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Stjepan Matić, predsjednik - Federalno ministarstvo okoliša i turizma;

2.     Mehmed Cero, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma;

3.     Fetah Muhić, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma;

4.     Hazim Hrvatović, član - Federalni zavod za geologiju;

5.     Begajeta Habota, član - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;

6.     Hazima Hadžović, član - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

7.     Ivan Topić, član - Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

 

 

II

 

 

Zadatak Stručnog povjerenstva je izrada Projektnog zadataka na temelju kojeg će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojiti sadržaj Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš za istraživanja i eksplataciju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za izradu zadatka je 30 dana od imenovanja Stručnog povjerenstva.

 

 

III

 

 

Predsjednik Stručnog povjerenstva dužan je sazvati sve članove radi organizovanja aktivnosti i utvrđivanja dinamike sukladno s datim rokom za izradu Projektnog zadatka.

 

 

IV

 

 

Naknada predsjedniku i članovima Stručnog povjerenstva iz točke I ovog rješenja utvrdit će se posebnim Rješenjem sukladno sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), s tim da svaka institucija isplaćuje naknadu za svoje predstavnike.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 480/2018

12. travnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.