Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. hitnoj sjednici, održanoj 12.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA PROJEKTNI

ZADATAK ZA IZRADU STRATEŠKE STUDIJE O

PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ U VEZI NASTAVKA

ISTRAŽIVANJA NAFTE I PLINA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Stručna komisija za Projektni zadatak za izradu Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš u vezi nastavka istraživanja nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Stjepan Matić, predsjednik - Federalno ministarstvo okoliša i turizma;

2.     Mehmed Cero, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma;

3.     Fetah Muhić, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma;

4.     Hazim Hrvatović, član - Federalni zavod za geologiju

5.     Begajeta Habota, član - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;

6.     Hazima Hadžović, član - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

7.     Ivan Topić, član - Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

 

 

II

 

 

Zadatak Stručne komisije je izrada Projektnog zadataka na osnovu kojeg će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojiti sadržaj Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš za istraživa­nja i eksplataciju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rok za izradu zadatka je 30 dana od imenovanja Stručne komisije.

 

 

III

 

 

Predsjednik Stručne komisije dužan je sazvati sve članove radi organizovanja, aktivnosti i utvrđivanja dinamike u skladu s datim rokom za izradu Projektnog zadatka.

 

 

IV

 

 

Naknada predsjedniku i članovima Stručne komisije iz tačke I ovog rješenja utvrdit će se posebnim Rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), s tim da svaka institucija isplaćuje naknadu za svoje predstavnike.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 480/2018

12. aprila 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.