Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/2, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. hitnoj sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O FORMIRANJU

KOORDINACIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA PITANJA EVROPSKIH

INTEGRACIJA

 

 

I

 

 

Rješenje o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/12), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 417/2018

5. aprila/travnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.