Na temelju članka 102. stavak (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. žurnoj sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG

VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I

REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

DARKO ČONDRIĆ, privremeno se imenuje za člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ispred Kantona 10.

 

 

II

 

 

Mandat imenovanog iz točke I ovog rješenja traje do isteka razdoblja na koji su imenovani predsjednik i članovi privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Rješenjem V broj 1481/2015 od 05.11.2015. godine, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, sukladno zakonu.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 414/2018

05. travnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.