Na osnovu člana 102. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. hitnoj sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG

VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I

REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

IVAN CIKOJEVIĆ, razrješava se dužnosti člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na lični zahtjev.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 413/2018

05. aprila 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.