Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. hitnoj sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU

ANTIKORUPCIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/16 i 18^17) iza tačke II dodaje se nova tačka III koja glasi:

 

"III

 

 

Za izvršavanje poslova i zadataka u Antikorupcionom timu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku i članovima Tima isplaćivat će se naknada u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Naknadu za rad, predsjednik i članovi Tima ostvarivat će u organu u kojem su zaposleni, odnosno u federalnom organu državne službe na čiji prijedlog su imenovani, a član Tima koji nije u radnom odnosu u Federalnom organu državne službe naknadu će ostvarivati iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Visina naknade će se, na prijedlog predsjednika Tima, utvrđivati posebnim rješenjem rukovodioca federalnog organa državne službe."

Dosadašnja tačka III postaje tačka IV.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 412/2018

05. aprila 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.