Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra financija -federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 108. žurnoj sjednici, održanoj 21.03.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA

DIREKTORA FINANCIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Ivan Đogić, imenuje se za vršitelja dužnosti zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, počev od 07.03.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 302/2018

21. ožujka 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalič, v. r.