Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zako­na o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra finansija -federalnog ministra financija, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 108. hitnoj sjednici, održanoj 21.03.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA

DIREKTORA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Ivan Đogić, imenuje se za vršioca dužnosti zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od 07.03.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 302/2018

21. marta 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.