Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra finansija - federalnog ministra financija, Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine, na 108. hitnoj sjednici, održanoj 21.03.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA

FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Ivan Đogić, zamjenik direktora Finansijsko-informatičke agencije, razrješava se dužnosti zbog isteka mandata, zaključno sa 06.03.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 301/2018

21. marta 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.