Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 108. žurnoj sjednici, održanoj 21.03.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

(UO) PROJEKTA PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU (IBRD No. 8687-BA)

 

 

I

 

 

U Upravni odbor (UO) Projekta podrške zapošljavanju (IBRD No. 8687-BA) imenuju se sljedeći članovi:

1. Fadil Novalić, premijer

2. Jelka Milićević, federalni ministar financija/finansija,

3. Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike,

4. Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta,

5. Helena Lončar, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

 

II

 

 

Projektni Upravni odbor će nadgledati implementaciju projekta prema kvartalnim ili polugodišnjim izvještajima koje će mu dostavljati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 298/2018

21. ožujka 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.