Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 108. hitnoj sjednici, održanoj 21.03.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
INTERRESORNOG I INTERSEKTORSKOG KOORDINACIONOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRAĆENJE, USMJERAVANJE I IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI
AKTIVNOSTI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE PRAVA l POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2016-2021)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela kao stalnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021) ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/17), u tački I stav (2) pod rednim brojem 11. riječi: "Hajrudin Alić, Federalni zavod za statistiku" zamjenjuju se riječima: "Hidaeta Čolović, Federalni zavod za statistiku".
Iza broja 17. dodaje se broj 18. i riječi: "Edvin Granić, Federalno ministarstvo finansija/financija".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 295/2018
21. marta 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.