Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 108. žurnoj sjednici, održanoj 21.03.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA VOĐENJE
DRUGOSTUPANJSKOG STEGOVNOG POSTUPKA ZA
NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

I

 

Za članove Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na razdoblje od dvije godine, imenuju se:
1.     Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - predsjednik
2.     Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde - član
3.     Zdravko Beljo, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - član
4.     Meliha Gigić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član
5.     Lidija Simić, Federalno ministarstvo trgovine - član.

 

II

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva iz točke I ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I i II ovog rješenja, pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercego­vine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službe­ne novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 279/2018
21. ožujka 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.