Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 136. sjednici, održanoj 25.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA I SUPOTPISNICIMA ZA SREDSTVA
PLASIRANA IZ MALEZIJSKE DONACIJE I
JAPANSKIH GRANTOVA (PROJEKTI 2KRI
0PROJEKTI NON PROJECT GRANT- AID)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID), ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/05, 63/06, 58/07, 96/07, 59/08, 62/08,47/09,58/09, 67/09, 32/10,24/16, 35/16 i 82/16), u točki I podtočka 1., u alineji 3., ime i prezime "mr. Almir Zulić", zamjenjuje se imenom i prezimenom "Zlatan Bilanović" i u točki I podtočka 1., u alineji 5., ime i prezime "Goran Miraščić", zamjenjuje se imenom i prezimenom "Hasan Ganibegović".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 134/2018
25. siječnja/januara 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.