Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici, održanoj 01.02.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA "VODOSNABDIJEVANJE I ODVOĐENJE
OTPADNIH VODA U FEDERACIJI BiH" (WATSAN FBiH)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH" (WATSAN FBiH) ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/17), iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

 

"II

 

Predsjedniku i članovima Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH" (WATSAN FBiH) pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".

 

II

 

Dosadašnja tačka II postaje tačka III.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 160/2018
01. februara 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.