Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 6. Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici, održanoj 25.01.2018. gouine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PRIPREMANJE NACRTA DRUGOSTUPANJSKIH
ODLUKA IZ ČLANKA 6. ODLUKE O PROVEDBI
ANEKSA "G" SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE
NA TERITORIJU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VLADU
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

I

 

Formira se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, shodno točki 2. Zaključka V broj: 673/2015 od 04.06.2015. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Mersiha Udovčić, Federalno ministarstvo pravde -predsjednik;
2.     Josip Nikolić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja - član;
3.     Goran Brkić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove - član.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stručnog radnog tijela obavljat će Federalno ministarstvo pravde.

 

II

 

Zadatak Stručnog radnog tijela je da, nakon izvršene primo­predaje predmeta od strane Generalnog tajništva Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine, za Vladu Federacije Bosne i Hercego­vine, priprema nacrte drugostupanjskih odluka iz članka 6. Odlu­ke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04).

 

III

 

Mandat Stručnog radnog tijela traje dvije godine od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".
O izvršavanju zadataka u okviru svog mandata Stručno radno tijelo dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti Izvješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Stručno radno tijelo obvezno je donijeti Poslovnik o radu.

 

IV

 

Članovima Stručnog radnog tijela pripada naknada shodno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Herce­govine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Služ­bene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
Naknadu za rad predsjednik i članovi Stručnog radnog tijela ostvaruju u organu državne službe u kojem su uposleni.
Visina naknade utvrđuje se posebnim rješenjem rukovo­ditelja organa državne službe nakon prihvatanja mjesečnog Izvješća o radu.

 

V

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostupanjskih odluka iz članka 6. Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/15).

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 105/2018
25. siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.