Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije .BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Odluke o osnivanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. i 136. sjednici, održanim 18.01.2018. godine i 25.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA
PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM
OTPADOM

 

I

 

Imenuje se Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (u nastavku teksta Koordinaciono tijelo) u sastavu:
1)     Margareta Krešić, predsjedavajuća - Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine,
2)     Ejub Salkić, član - Federalna uprava za inspekcijske poslove,
3)     Jasmin Osmanović, član - "Eko život" d.o.o. Tuzla, ovlašteni operater sustava upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom,
4)     Amela Hrbat, član - "Ekopak" d.o.o. Sarajevo, ovlašteni operater sustava upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom,
5)     Dunja Petrušić, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

II

 

Članovi Koordinacionog tijela imenuju se na razdoblje od četiri godine.

 

III

 

Za rad i angažiranje na navedenim poslovima članovi Kordinacionog tijela imaju pravo na novčanu naknadu koju će osigurati Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV

 

Danom stupanja na snagu ovoga rješenja, prestaje da važi Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje imple­mentacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/13, 93/14 i 90/16).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 104/2018
25. siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.