Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac, putem Općinskog pravobranilaštva, broj U-24/2018 od 21.11.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-2/16 od 18.10.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove,općine Gradačac, broj OS/2-31-2292-2/16 od 18.10.2016. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 1212 (stari broj k.č. 45 i 46) zv. "Barica", u naravi oranica-njiva III klase u površini od 15762 m2 k.o. Hrgovi D., upisana u el. zk. ul. br. 418 i el. zk. ul. br. 275 k.o. SP Hrgovi D. kao suposjed i stvarno vlasništvo Antunović (Jakova) Franje i Antunović Kate kći Nike ud. Jakova, na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju dužinom južne strane parcele 1212, na dubini od 1,5 m, a u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije kojim je ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1070-1/2018

27. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.