Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac, putem Općinskog pravobraniiaštva, broj JU-19/2018 od 20.11.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-15/16 od 24.10.2016. godine, .Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-15/16 od 24.10.2016. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 1215 (stari broj k.č. 554, 553, 552, 551), u naravi oranica-njiva II klase u površini od 13070 m2 i oranica-njiva III klase u površini od 3725 m2 k.o. Hrgovi D., upisana u el. zk. ul. br. 161 i ul. br. 298 k.o. SP Hrgovi D. kao posjed i stvarno vlasništvo Marijanović (Salamona) Marijana iz Gradačca, na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju sredinom parcele 1215, u pravcu istok-zapad, na dubini od 1,5 m, a u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije kojim je ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno cksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1070/2018

27. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.