Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 8. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u svezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), iVlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA

FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Imenuje se Nadzorni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u sastavu:

1.      Samir Bećirović, predsjedavajući

2.      Izrnir Hadžiavdić, član i

3.      Anita Paurić, član.

 

 

II

 

 

Nadzorni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1585/2018

27. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.