Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 8. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Imenuje se Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u sastavu:

1.     Samir Bećirović, predsjedavajući

2.     Izmir Hadžiavdić, član i

3.     Anita Paurić, član.

 

 

II

 

 

Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1585/2018

27. decembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.