Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 8. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 168. sjednici, održanoj 27.12.2018. godine,.donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, imenovani Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje V broj 1418/2016 od 12.07.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/16), zbog isteka mandata i to:

1.     Samir Bećirović, predsjednik

2.     Anita Paurić, član i

3.     Alma Trako, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1584/2018

27. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.