Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 125. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine V broj 873/2018 od 05.07.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/18) u tački I redni br. l.i 2. mijenjaju se i glase:

"l.    Vahidin Munjić, policijski službenik, predsjednik,

2.     Mustafa Selmanović, policijski službenik, član, i".

 

 

II

 

 

U tački II iza riječi: "rješenja" interpunkcijski znak zarez i riječ: "osim za člana Policijskog odbora Nurudina Hafizovića, za koga mandat traje do 16.12.2018. godine" brišu se.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1531/2018

20. decembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.