Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA

NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni Park "Una" d.o.o. Bihać u sastavu:

1.     Dunja Petrušić, predsjednik,

2.     Šuhra Šehagić, član,

3.     Mirjana Vučić, član,

4.     Saida Kastrat, član,

5.     Sanela Adžović, član

Administrativno-tehničke obavljat će Admir Karović.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave koje stignu u propisanom roku, provjeri njihovu formalno-pravnu ispravnost, sačini listu kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete i provede intervju sa tim kandidatima, sačini zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane Povjerenstva.

Nakon intervjua i na temelju u potpunosti dokumentiranih odluka svakog člana Povjerenstva, Povjerenstvo za izbor je dužno putem pisane preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i zapisnik sa kopijom svih prijava dostaviti Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine na dalje razmatranje.

 

 

III

 

 

Predsjedniku, članovima Povjerenstva i osobi za administrativno-tehničke poslove pripada naknada čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem, sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 48/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1529/2018

20. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.