Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEČA

NACIONALNI PARK "UNA" D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni Park "Una" d.o.o. Bihać u sastavu:

1.     Dunja Petrušić, predsjednik,    .

2.     Šuhra Šehagić, član,

3.     Mirjana Vučić, član,

4.     Saida Kastrat,član,

5.     Sanela Adžović, član

Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavljat će Admir Karović.      

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave koje stignu u propisanom roku, provjeri njihovu formalno-pravnu ispravnost, sačini listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i provede intervju sa tim kandidatima, sačini zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane Komisije.

Nakon intervjua i na osnovu u potpunosti dokumentovanih odluka svakog člana Komisije, Komisija za izbor je dužna putem pisane preporuke predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima i zapisnik sa kopijom svih prijava dostaviti Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine na daljnje razmatranje.

 

 

III

 

 

Predsjedniku, članovima Komisije i licu za administrativno-tehničke poslove pripada naknada čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem, u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organi državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 48/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH",

 

 

V broj 1529/2018

20. decembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.