Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 30. Zakona o energijskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17) i članaka 10. i 11. Uredbe o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU STRUČNOG ODBORA ZA

ENERGIJSKU UČINKOVITOST

 

 

I

 

 

Imenuje se Stručni odbor za energijsku učinkovitost u sljedećem sastavu:

1.     Ljuba Tadić, dipl. ing. arh., predsjednik, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

2.     Amira Pintul, dipl. ing. strojarstva, zamjenik predsjednika, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

3.     Josip Nikolić, dipl. pravnik, član, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

4.     Aida Jelinić, dipl. oec., član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

5.     dr. sc. Drago Bago, dipl. ing. elektrotehnike, član, ekspert

Administrativno-tehničke poslove Stručnog odbora obavljat će Amira Sinanović, dipl. pravnik (tehnički tajnik) iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Financijske poslove Stručnog odbora obavljat će Odsjek za financije Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

 

II

 

 

Zadatak Stručnog odbora za energijsku učinkovitost je poduzimati aktivnosti propisane Zakonom o energijskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17) i važećim podzakonskim propisima koji iz ovog zakona proizlaze.

 

 

III

 

 

Mandat Stručnog odbora za energijsku učinkovitost traje tri godine od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

IV

 

 

Članovima Stručnog odbora za energijsku učinkovitost, kao i izvršiteljima administrativno-tehničkih i financijskih poslova pripada naknada sukladno odredbi članka 13. Uredbe o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje, energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1519/2018

20. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.